Lietuvos valstybė – svarbi akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių akcininkė ir valstybės įmonių savininkė, valdanti daugiausia komercinio naudojimo turto šalyje (rinkos vertė 2017 metų pirmo pusmečio duomenimis siekė 5,6 mlrd. eurų). Valstybės valdomos įmonės (VVĮ) sukuria svarią ekonominę vertę ir ženkliai prisideda prie visos šalies ekonominės raidos, svarbių strateginių projektų įgyvendinimo, be to, tai visos valstybės, tai yra visų Lietuvos mokesčių mokėtojų, turtas. 2017 metų birželio duomenimis, Lietuvos valstybė buvo 118 įmonių savininkė arba didžiausia akcininkė.

2010 metais pirmą kartą paskelbta valstybės valdomo komercinio naudojimo turto apžvalga atskleidė, kad daugumos VVĮ veiklos rezultatai buvo prasti, o įmonių finansinė kapitalo grąža 2009 metais siekė vos 0,1 proc. ir buvo gerokai mažesnė už Europos valstybių valdomų įmonių vidurkį ir vidutinę privataus sektoriaus įmonių kapitalo grąžą Lietuvoje (apie 9 proc.).

2010 metais buvo pradėta vykdyti VVĮ pertvarka, kurios tikslas – siekti, jog valstybė būtų profesionali ir atsakinga įmonių savininkė, aktyviai siekianti efektyvesnės įmonių veiklos. 2010 metų liepos mėnesį Vyriausybė patvirtino Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gaires (Skaidrumo gaires). Šiose gairėse nustatyti esminiai VVĮ veiklos rezultatų atskleidimo reikalavimai, taip pat Ūkio ministerija buvo paskirsta atsakinga už Skaidrumo gairių įgyvendinimo priežiūrą bei apibendrinančių VVĮ veiklos rezultatų ataskaitų rengimą. 2011 metais Ūkio ministerijoje buvo suburta komanda, kuriai buvo pavesta atlikti Skaidrumo gairių priežiūrą, rengti apibendrintas tarpines ir metines ataskaitas ir prisidėti prie VVĮ pertvarkos politikos formavimo.

2012 metų birželį Vyriausybė patvirtino Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašą (Nuosavybės gaires), kuris įtvirtina Valdymo koordinavimo centro (VKC) įkūrimą, valdybų kompetencijų ir nepriklausomumo kriterijus, VVĮ aukščiausio lygio tikslų nustatymą ir įgyvendinimą.

2012 metų rugsėjį buvo įkurtas VVĮ valdymo koordinavimo skyrius Valstybės turto fonde, kuris atlieka VKC funkcijas, numatytas Nuosavybės ir Skaidrumo gairėse:

  • Skaidrumas (apibendrintų ataskaitų rengimas, įmonių finansinių rezultatų ir efektyvumo vertinimas, VVĮ vadovaujančių darbuotojų atlyginimų analizė);
  • Tikslų iškėlimas (VVĮ siektinos nuosavo kapitalo grąžos skaičiavimas, įmonių strateginių tikslų ambicingumo vertinimas ir įgyvendinimo stebėsena);
  • Valdybų darbas (valdybos narių nominavimo proceso organizavimas, potencialių valdybos narių duomenų bazės sudarymas, valdybos turimų kompetencijų vertinimas, įmonių valdybų konsultavimas, dalyvavimas VVĮ valdybos narių atrankose);
  • Politikos formavimo iniciatyvos (metodinių rekomendacijų rengimas, naujų teisės aktų iniciatyvos, Vyriausybės ir Ūkio ministerijos konsultavimas dėl susijusios politikos formavimo);
  • Konsultacijos (Vyriausybės ir ministerijų konsultavimas dėl VVĮ valdymo ir svarbiausių akcininko sprendimų priėmimo, VVĮ konsultavimas dėl veiklos ir gerosios valdymo praktikos įgyvendinimo, naujų verslo planų pagrįstumo vertinimas, Vyriausybės ir Finansų ministerijos konsultavimas dėl dividendų išmokėjimo, strateginės reikšmės VVĮ konsultavimas dėl vadovaujančių darbuotojų atlygio).

Lietuvai siekiant narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO), Lietuva dalyvauja šios organizacijos Bendrovių valdymo komiteto Valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikų darbo grupėje, kurioje Lietuvai yra suteiktas Dalyvio statusas. Valdymo koordinavimo centras kartu su Ūkio ministerija aktyviai dalyvauja šios grupės veikloje.

Nuo 2014 metų spalio 1 dienos, sujungus VĮ Valstybės turto fondą su VĮ Turto banku, Valdymo koordinavimo centro funkcijas atlieka VĮ Turto banko VVĮ valdymo koordinavimo skyrius.

Vadovaujantis 2017 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 23 straipsnio pakeitimu, nuo 2017 m. liepos 1 d. valstybės valdomų įmonių Valdymo koordinavimo centro funkcijas atlieka viešoji įstaiga „Stebėsenos ir prognozių agentūra“.